ouderbetrokkenheid
Voor een goede ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen ouders en de school. Om die reden starten wij het schooljaar met een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de nieuwe leerkrachten. In dit gesprek horen de nieuwe leerkrachten van de ouders met welke aandachtspunten zij het komende jaar rekening kunnen houden. In de dagelijkse gang van zaken participeren ouders als hulpouder, als lid van de oudervereniging of medezeggenschapsraad. 

We vinden het erg belangrijk om met ouders een goede samenwerking te hebben. We informeren u graag op de volgende manier:
  • de website
  • de schoolkalender
  • de maandelijkse nieuwsbrief
  • informatieavonden
  • (voortgangs-/rapport-)gesprekken
  • Parro ouderportaal
  • Parro ouderapp
  • Medezeggenschapsraad
  • Ouderraad