Hier zijn wij trots op
1. stralende kinderen
2. Kanjerschool
3. Engels vanaf groep 1
'Stralend
de wereld
in'

Welkom bij onze school
Wij zijn een school die kinderen laat stralen en bijdraagt aan hun optimale en brede ontwikkeling door hen, in samenwerking met ouders en de omgeving, kennis te laten maken met de wereld.

Onze visie op ontwikkeling en leren

  1. In de wereld heb je basiskennis en vaardigheden nodig. Op onze school krijgen de kinderen optimaal taal- en rekenonderwijs
  2. We leren de kinderen op school hoe je leert omgaan met anderen in relatie tot jezelf. We gaan uit van twee basisprincipes die verbonden zijn met de katholieke traditie van een positief mensbeeld en naastenliefde: we vertrouwen elkaar en we helpen elkaar.
  3. We laten de kinderen kennismaken met de wereld
Wij zijn er trots op dat we een kanjerschool zijn. Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?
De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen

In alle leerjaren bieden wij Engels aan. Wij vinden het belangrijk om dit de kinderen mee te geven voor de toekomst. We werken hiervoor met de methode Groove.me. Bij de kleuters starten we met het leren van de kleuren, cijfers en lichaamsdelen. Ook lezen we boekjes, luisteren en oefenen we liedjes en spelen we spelletjes.

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, onderwijsassistenten, IB-ers en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.15u
dinsdag 8.30u - 14.15u
woensdag 8.30u - 14.15u
donderdag 8.30u - 14.15u
vrijdag 8.30u - 14.15u

In groep 1-2 zijn de kinderen om de week op woensdag vrij. De data worden aangegeven op de activiteitenkalender.

 

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen
Onze school heeft ervoor gekozen om naast een algemene informatie-avond, iedere ouder en kind individueel de aandacht te geven die zij verdienen. Wilt u graag een afspraak om onze school te bekijken, informatie te krijgen en vragen te stellen? We laten u graag het gevoel van een "school met een hart" beleven. U bent meer dan welkom! Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de directie van de school.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

  • Peuteropvang Bonte Baai (KRBV)
  • KaKa Kinderopvang (VSO/BSO)
  • RT-perspectief
  • Intraverte
  • Logopediepraktijk Tiel
  • Kinderfysiotherapie Vos & Jager
  • GGD Gelderland Zuid
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid